НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗАДЪЛЖАВАТ РАЗКРИВАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

С измененията в българското законодателство във връзка с мерките срещу изпирането на пари, а именно чрез транспорането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година, чрез новия Закон за мерките срещу изпиране на пари („ЗМИП“) и Правилника за прилагането му, законодателят наложи на (1) учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания; както и на (2) физическите и юридически лица и други правни образувания, които действат на територията на астраната в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителки фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, следните задължения:

  • Да определят физическите лица, които са действителните собственици на дружеството;
  • Да събират, поддържат и актуализират периодично документите, доказващи кои лица са действителните собственици. При поискване тези документи следва да бъдат предоставяни на Дирекция „Финансово разузнаване“ при Държавна агенция „Национална сигурност” („ДАНС“)
  • Да определят лице за контакт с ДАНС за целите на ЗМИП, в случай че юридическото лице няма законен представител, постоянно пребиваващ в Република България. Това лице отговаря за събирането, поддръжането и актуализирането на документите по т. 2 по-горе и следва да може да ги предостави на ДАНС при поискване;
  • Да обяви в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“) информация относно действителните собственици най-късно до 31.05.2019 г.

Ако действителните собственици не могат да се определят след изчерпване  на другите начини, предвидени в ЗМИП, за такива се считат висшите ръководни служители.

КАКВО Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК?

Действителен собственик е всяко физическо лице/лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице/лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност.

КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ?

Крайният срок за регистрация на действителен собственик е 31.05.2019 г.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО?

Неизпълнението на горепосочените изисквания би могло да доведе до глоби в размер от 500 до 5000 лв. за физически лица и имуществени санкции за задължените юридически лица и други правни образувания в размер от 1 000 до 20 000 лв., които се налагат месечно до подаване на данни за действителния собственик.

КАК СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО?

След установяване на действителните собственици, задължените лица трябва да подадат специално заявление с необходимата информация в ТРРЮЛНЦ и Регистър БУЛСТАТ. Към документите пред регистрите, заявителят следа да представи декларация по образец от законния представител на дружеството и някои допълнителни документи (в зависимост от конкретния случай). Следва да се има предвид, че информацията за действителния собственик ще бъде публично достъпна.

 

За повече информация и съдействие в процедурата по разкриване на действителните собственици и спазване на нормативната уредба, не се колебайте да се свържете с B&B Law Office.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *