Нови задължения при продажба чрез електронен магазин

С обнародване на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.1 бяха приети нови изисквания относно подаване на информация към Приходната администрация, приложими за всички лица, извършващи продажби чрез електронни магазини в Република България.

Кои са задължените лица?

 • Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин и/или чрез ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа).

Какви данни подават задължените лица към НАП?

 • Всяко лице, извършващо продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, трябва да подаде информация относно:
 • наименование на електронния магазин;
 • наименование на домейна на електронния магазин;
 • информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин;
 • вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура;
 • начало на работа на електронния магазин – дата;
 • прекратяване на работата на електронния магазин – дата (в случай че дейността е прекратена).

Ако продажбите се извършват чрез ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа), се подава информация за:

 • наименование на онлайн платформата;
 • уеб адрес на онлайн платформата;
 • данни за оператора на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес.

Ако продажбите се извършват чрез собствен или нает електронен магазин, в НАП се подават:

 • информация за собственика на домейна;
 • информация относно това къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин;
 • данни за лицето, извършващо поддръжка на сайта на електронния магазин;
 • наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин;
 • информация относно това къде се съхранява базата данни на софтуера на електронния магазин.

Как следва да се изпълни задължението?

 • Информацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис в Портала за е-услуги на Приходната администрация.

Какви са сроковете за подаване на информацията към НАП?

 • Всяко лице, желаещо да извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, следва да подаде информацията преди започване на дейността.
 • Всяко лице, което вече извършва търговия чрез електронен магазин и/или чрез ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа), следва да подаде информацията в срок до 29.03.2019 г.
 • При настъпване на промяна в подадената до Приходната администрация информация или прекратяване на дейността по продажби чрез електронен магазин, задължените лица следва да информират НАП в 7-дневен срок от настъпването на тези обстоятелства.

Какви са последиците от неспазване на задължението?

 • При нарушение се предвиждат глоби – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., и имуществени санкции – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лв.
 • В случай че нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат глоби – за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществени санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв.

В допълнение:

 • В случай че задълженото лице извършва търговия през няколко електронни магазина, то трябва да информира НАП съгласно цитираното по-горе приложение отделно за всеки един от тях.
 • Лицата, извършващи продажба чрез електронен магазин, следа да съхраняват в сроковете2 по чл. 38, ал. 1 ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация, като текуща база данни и архивни копия на базата данни и при поискване от Приходния орган да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

1 НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

2 Чл. 38. (1) ДОПК

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:

 1. ведомости за заплати – 50 години;
 2. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
 3. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 4. всички останали носители – 5 години.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *