ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

B&B Law Office предлага анализ и стратегия за защита на обектите на интелектуална собственост. Услугите ни включват, както регистрация на обектите на индустриална собственост, но също така и осъществяваване на последваща защита при нарушение на правата върху тези обекти (съдебно и извънсъдебно).

Нашите услуги:

провеждане на съдебни процедури за защита на права върху обекти на авторско право, патентни, търговски марки и промишлени дизайни;

производства пред Комисия за защита на конкуренцията при нелоялна конкуренция;

производство за санкциониране на нарушения на права върху търговски марки и промишлени дизайни пред Патентно ведомство на Република България.


B&B Law Office предлага анализ и стратегия за защита на процеса по създаване на обекта на авторско право и предлагане на адекватно решение за защитата му. Изготвяне на необходимите договори и документи с авторите или носителите на авторски права за отстъпване правото на ползване на обекта на авторско право. Нашият екип има значителен опит в областта, като клиенти на B&B Law Office са редица популярни личности, доказали своя професионализъм в шоубизнеса.