СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

B&B Law Office предлага правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по спорове относно:

 

 

 

√ Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права;

√ Лишаване от родителски права. Издръжка;

√ Развод по исков ред и по взаимно съгласие;

√ Настойничество и попечителство;

 

√ Наследяване по закон и завещание;

√ Делбени производства. Доброволна делба.