РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА – ЗАЩО Е ХУБАВО ДА ГО НАПРАВИМ?

Предприемачите или т.нар. „бизнесмени“ в България все по-често започнаха да си задават следния въпрос: „Кой е най-ценният бизнес актив, който притежава моята компания?“. На запад отдавна този въпрос е излишен, тъй като отговорът му отдавна се е превърнал в правило за т.нар. „бизнесмен“. Това правило или отговор, все още за нашите ширини, се обединява в следните две конкретни неща: „името на компанията и имената, които конкретният бизнес използва за своите стоки и/или услуги“.
С навлизането в 20-те години на 21-ви век две основни теми, свързани с успешния бизнес в България, ще заемат централно място. Тези две теми са: личните данни (Personal data) и интелектуалната собственост (Intellectual property). Целта на настоящото изследване ще се ограничи до т.нар. търговска марка, част от сферата на интелектуалната собственост, като ще изясни защо е хубаво да я имаме и защо е хубаво да я регистрираме.

Както вече беше изяснено – името на компанията и имената, които използва последната за своите стоки и/или услуги са може би най-ценните бизнес активи, които може да притежава тя. И докато предприятията инвестират значително в своите брандове/търговски марки (т.е. тези понятия са ефективно взаимнозаменяеми) чрез рекламни/дигитални/ПР/креативни агенции, опаковане и маркетингови кампании при пускане на нови марки или „освежаване“ на марката, то много от компаниите не защитават тези ценни нематериални активи чрез регистрация. Вместо това биват оставени с по-ниска законова защита под формата на нерегистрирана търговска марка (т.е. само добросъвестността на техните конкуренти е границата на тяхната защита).

Изглежда има различни причини, поради които предприятията не регистрират своите марки (лога, имена, лозунги и други подобни), които включват разходи, приоритети, време, а понякога и липса на разбиране относно многобройните ползи от регистрацията. Регистрацията на марката обаче осигурява на бизнеса значителни търговски и правни предимства и всеки собственик трябва добре да обмисли дали регистрира някои, ако не и всички свои ключови марки.

Нерегистрираните права възникват от момента на използване на марката за първи път на пазара във връзка със стоки и/или услуги и осигуряват по-дългото и по-широкото ползване на дадена марка. Такива права обикновено са географски ограничени до мястото (местата), където собственикът използва своята марка и са ограничени по обхват по отношение на действително предоставяните от търговеца стоки и/или услуги.

От друга страна, регистрираните търговски марки в България се регулират от Закона за марките и географските означения от 1999 г. и предоставят на собственика на такава марка значителни търговски и правни предимства, за разлика от нерегистрирани такива (т.е. имат повече и по-конкретизирани права). Предимствата на регистрацията включват:

1. Разходи и ползи
Въпреки че разходите, свързани с осигуряването на регистрация са малко повече, дългосрочната полза може значително да надвиши разходите, тъй като регистрацията предоставя на собственика изключително законно право, което трае 10 /десет/ години по начало, но без ограничение във възможностите за подновяване във времето.
Всеки бизнес има възможността да използва регистрираната търговска марка, за да намали своите финансови резултати на годишна база.

2. Национална ексклузивност от датата на регистрация
Регистрираната търговска марка предоставя изключителни права върху марка на територията на Република България или Европа (за разлика от нерегистрираните права, които могат да осигуряват доста по-ограничени такива).

3. Защита с по-широк обхват
Правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската си дейност. С други думи – регистрираната марка строго защитава марка за стоките и/или услугите, за които е регистрирана (т.е. налице е много по-широка защита).

От бизнес гледна точка собственикът би могъл да позволява използването на регистрираната марка в ограничен обем и срещу получаването на съответно възнаграждение.

4. Улеснява налагането и утвърждаването
Регистрацията на марка предоставя ясни доказателства за правата на собственост и степента на тези права, които позволяват на собственика да заведе дело за нарушение, когато друга страна използва идентична или подобна марка във връзка със същите или подобни стоки/услуги. Изпълнението и налагането на регистрираните права обикновено е по-лесно, по-евтино и с по-голяма вероятност за успех в сравнение с разчитането на нерегистрирани такива. При последната хипотеза обикновено се изискват значителни инвестиции на време и разходи, както и сериозни подкрепящи доказателства за установяване на добросъвестността на такъв търговец, за признаване от съдебните органи на неговата нерегистрирана марка, и едва след това, за установяване на потенциално нарушение от съответният нарушител.

5. Възпираща стойност
Регистрирана марка може да се търси в Държавният регистър на марките, който се води и поддържа от Патентното ведомство. Бизнес, който обмисля въвеждането на своя нова марка, може да направи справка в регистъра, за да определи дали предложената марка е идентична или подобна на регистрирана в Патентното ведомство такава, и след това да прецени правния риск, свързан с използването и/или кандидатстването за регистрация на тази марка. Следователно, самата регистрация често предоставя ефективно възпиращо средство за трети лица да използват идентичен или подобен знак.

6. Бизнес предимство
Регистрираната търговска марка предоставя на собственика бизнес актив, който може да бъде продаден (самостоятелно или с целия бизнес), отдаден под лиценз (срещу възнаграждение) и използван като обезпечение (за заемане на парични средства). Поради сигурността, която регистрацията предоставя, произтичащите от това права са по своята същност по-ценни и по-лесни за оценяване, тъй като е много по-трудно да се продават, възлагат, лицензират или прехвърлят нерегистрирани права поради липса на ясна документация, в която подробно да бъде описана степента на тези права по отношение на географско положение, приложими стоки и/или услуги, репутация и т.н. Казано по-просто, бизнесите, които имат регистрирани търговски марки, добавят значителна стойност, подобряват баланса на бизнеса, и представляват по-привлекателни активи за потенциални купувачи.

7. Потенциално неопределени изключителни права
При условие, че регистрацията се подновява на всеки 10 /десет/ години, тя може да остане в Регистъра на марките за неопределено време (подлежи на оспорване за неизползване и/или недействителност). Това е по-специално за търговските марки, тъй като други форми на регистрирана интелектуална собственост като патенти, авторски права и регистрирани дизайни имат ограничен „живот“. Нерегистрираните права върху марката оцеляват само докато поддържат репутация на пазара. Ако собственикът престане да използва марката си, общите им законни права ще намалеят и в крайна сметка ще бъдат погасени.

Поради гореизложените причини, е разумно всеки бизнес да защитава своите марки чрез регистрация. В идеалния случай регистрацията би трябвало да се случи преди използване на марката, но тъй като няма ограничение във времето, регистрацията може да се извърши дори след като марката е била използвана за период от време. Накратко, регистрацията на марка е ефективен правен механизъм, който силно препоръчваме за всеки бизнес, независимо от неговата дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *